Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Jasmina Anderlič

Gozdno pedagogiko so na Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru, v katero so vključeni učenci s posebnimi potrebami (avtizem, Downov sindrom, cerebralna paraliza, motnja v duševnem razvoju, govorno-jezikovne težave …), začeli izvajati pred letom dni. Trenutno sodelujejo pri tem razredničarke in specialne pedagoginje prvega, drugega in tretjega razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Pri delu z otroki s posebnimi potrebami je velik poudarek na razvijanju samostojnosti ter veščin oz. sposobnosti, ki to omogočajo. Pri mlajših otrocih so to motorika, ravnotežje in koordinacija, vztrajnost in vzdržljivost. Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo več priložnosti za sproščanje ter senzorne stimulacije, kar jim gozd zagotovo omogoča. Gozd ugodno vpliva tudi na učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, saj lahko v njem sprostijo veliko svoje energije. Kadar se odpravijo v gozd, hodijo po poti ob potoku, polju, vinogradu in vrtovih. S takšnim učnim sprehodom proti gozdu in dejavnostmi v gozdu lahko zadostijo številnim učnim sklopom spoznavanja okolja. Tukaj lahko utrjujejo tudi snov z drugih predmetnih področij. Preštevajo storže, iščejo dolge in kratke palice, opazujejo živali v tleh, pod krošnjami in v njih ter v zraku.